„Pe urmele naturalistului Carl Friedrich Jickeli

– personalitate ştiinţifică complexă.” (26.07.1850 – 27.02.1925)

Joi, 27.02.2014, ora 18.00, Sala 1

27_02_Jickeli _Afis

„Evoluţia se săvârșește astfel prin treceri de la stabilitate la instabilitate, şi apoi iar la stabilitate…. Distrugerea, provocată de imperfecţiunea metabolismului explică înlocuirea unui organ printr-o structură morfologică, păstrând vechea funcţie în filogeneză. Supravieţuirea celui mai apt este condiţonată de prevalenta stabilităţii în metabolism, este supravieţuirea celui mai stabil în metabolism.”(Carl F. Jickeli, 1902)

„La baza concepţiei sale evoluţioniste stau două principii, care sunt în acelaşi timp proprietăţi ale materiei în mişcare: trecerea de la stabil la instabil, tendinţa spre instabilitate şi de la instabil la stabil, tendinţa spre stabilitate. Acestea sunt proprietăţi universale ale materiei, atât ale materiei vii cât şi ale celei lipsite de viaţă.” (Acad. Nicolae Botnariuc, „Din istoria biologiei generale „, 1961).”Muzeul de istorie naturala Sibiu

„Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu, departament al Muzeului Naţional Brukenthal a fost înfiinţat de către Societatea Ardeleană de Ştiinţele Naturii din Sibiu în anul 1895. Bazele acestei au fost puse în 1849, anul înfiinţării Societăţii Ardelene, din iniţiativa unor intelectuali saşi transilvăneni.”

 

CARL FRIEDRICH JICKELI

JickeliCarl F. Jickeli este un remarcabil biolog evoluţionist ardelean de la sfârșitul secolului XIX şi începutul secolului XX. Naturalist de talie Internaţională născut la Sibiu în anul 1850 Jickeli urmează cursurile gimnaziale în oraşul natal. La 19 ani are şansa de a pleca într-o expediţie ştiinţifică în Africa de Est, din Trieste spre Alexandria, mal exact spre coasta africană a Mării Roşii. Hotărât să se dedice activităţii ştiinţifice, Carl Fr. Jickeli studiază 5 semestre la Universităţile din Wtirzburg, Graz şi Heidelberg în domeniul ştiinţelor naturale şi filozofiei. Obţine titlul de doctor în 1882 La Heidelberg, Iar în 1902 Carl Jickeli îşi prezintă concepţia sa originală despre teoria evoluţionistă.

în 1924 publică la Berlin lucrarea sa fundamentală „Pathogenesis. Imperfecţiunea metabolismului şi tendinţa spre stabilitate ca principiu de bază pentru distrugere şi formare în lupta pentru existenţă„.

Activează în cadrul Societăţii Ardelene pentru Ştiinţele Naturii pe care o conduce între anii 1898 şl 1925. În 1924 a donat Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu 20.000 de cochilii aparținând la 1.800 de specii de moluşte colectate în Transilvania, Marea Roşie şl Abisinia.

Participă:

  • dr. Octavian Buda: „Carl Friedrich Jickeli şi evoluţionismul din spaţiul german”
  • dr. Klaus Fabritius: „Naturalistul Carl Friedrich Jickeli, personalitate ştiinţifică complexă”
  • muzeograful Anamaria Păpureanu: „Carl Friedrich Jickeli, preşedintele Societăţii Ardelene de Ştiinţele Naturii din Sibiu, 1898 – 1925″

Coordonator proiect: Aurora FABRITIUS

„Auf den Spuren des Naturforschers Carl Friedrich Jickeli – eine komplexe wissenschaftliche Persönlichkeit (26.07. 1850 – 27.02. 1925).“

 „Die Evolution erfolgt dank einiger Übergänge von Stabilität zur Instabilität und dann wieder zur Stabilität….. Die von der Unvollkommenheit des Stoffwechsels verursachte Zerstörung erklärt das Ersetzen eines Organs durch eine morphologische Struktur indem es die alte Funktion in der Philogenese bewahrt. Das Überleben des am fähigsten dafür geeignet ist von der Prävalenz der Stabilität im Stoffwechsel bedingt, es ist das Überleben des stabilsten Elements im Stoffwechsel.“ (Carl, F.Jickeli, 1902)

Das Museum für die Geschichte der Naturwissenschaften aus Hermannstadt, Departement des Nationalen Brukenthal Museums wurde von der Siebenbürgischen Gesellschaft der Naturwissenschaften aus Hermannstadt im Jahre 1895 gegründet. Ihre Grundlagen wurden wurden 1849, das Jahr der Gründung der Siebenbürgischen Verein Gesellschaft auf Initiative einiger sächsischen Intellektuellen aus Siebenbürgen, gesetzt.

“Die Grundlage seiner Evolutionsauffasung fusst auf zwei Prinzipien, die zu gleicher Zeit Eigenschaften der Materie in Bewegung sind: der Übergang von Stabilität zur Unstabilität, die Tendenz zur Instabilität und von Instabilität zur Stabilität, die Tendenz zur Stabilität. Diese sind universelle Eigenschaften der Materie, sowohl der belebten als auch der unbelebten Materie.“ (Akademiemitglied Nicolae Botnariuc, Aus der Geschichte der allgemeinen Biologie)

Carl F. Jickeli ist ein bemerkenswerer siebenbürgischer Biologe, Anhänger der Evolutionstheorie, der am Ende des 19.-ten und am Anfang des 20.-ten Jahrhunderts gelebt hat. Naturwissenschaftler von Weltruf, 1850 in Hermannstadt geboren, hat Jickeli das Gymnasium in seiner Heimatstadt besucht. Im Alter von 19 Jahren hatte er die Chance an einer wissenschaftlichen Expedition in Ostafrika, von Trieste nach Alexandrien, genauer gesagt an die Küste des Roten Meeres, teilzunehmen.

Entschlossen sich der wissenschaftlichen Tätigkeit zu widmen, studiert Carl F. Jickeli  5 Semester Naturwissenschaften und Philosophie an den Universitäten aus Würzburg, Graz und Heidelberg. 1882 promoviert er in Heidelberg und 1902 stellt er seine originelle Auffassung über die Evolutionstheorie vor.

1924 veröffentlicht er in Berlin sein grundlegendes Werk „Pathogenesis. Die Unvollkommenheit des Stoffwechsels und die Stabilitätstendenz als Grundprinzip der Zerstörung und Bildung im Existenzkampf.“

Er wirkt im Rahmen der Siebenbürgischen Gesellschaft der Naturwissenschaften, die er zwischen 1898 – 1925 geleitet hat.

1924 hat er dem Museum für Naturgeschichte aus Hermannstadt über 20.000 Muscheln, die 1800 Arten von Mollusken angehören, welche er in Siebenbürgen, am Roten Meer und in Abessinien gesammelt hat, gestiftet.

Es werden auch Fotos aus der Muschelsammlung des Museums für Naturgeschichte Hermannstadt, ebenfalls eine Spende des Naturwissenschaftlers Carl F. Jickeli, vorgestellt.

Unter der Teilnahme von:

  • Dr. Octavian BUDA Dozent an der Universität für Medizin und Pharmazie „Carol Davila“: „Carl Friedrich Jickeli und der Evolutionismus im deutschen Raum.“
  • Dr. Klaus FABRITIUS, Vorsitzender der Rumänischen Gesellschaft für die Bekämpfung der Vektoren in der Öffentlichen Hygiene: „Der Naturforscher Carl Friedrich Jickeli, eine komplexe wissenschaftliche Persönlichkeit.“
  • Anamaria PĂPUREANU, Museumskundlerin am Nationalen Museum Brukenthal, Abteilung für Naturgeschichte: „Carl Friedrich Jickeli, Vorsitzender der Siebenbürgischen Verein Gesellschaft der Naturwissenschaften aus Hermannstadt, 1898 -1925.“