Anunțuri


Rezultatul final al analizării noului Proiect de management al CASEI DE CULTURĂ “FRIEDRICH SCHILLER” pentru perioada 2020-2023

ANUNŢ privind rezultatul Etapei I de analiză şi notare a noului proiect de management

CAIET DE OBIECTIVE pentru Casa de Cultura Friedrich Schiller

Informare manager Casa Schiller, rezultat evaluare finală

CENTRALIZATOR_REZULTATE_FINALE_25_03_2019

CENTRALIZATOR_PROBA_INTERVIU_25_03_2019

CENTRALIZATOR_PROBA_SCRISA_25_03_2019

CENTRALIZATOR_SELECTIE_DOSARE

Concurs pentru ocupare post referent

 


Casa de Cultură  Friedrich   Schiller    Kulturhaus
Str. Batiștei 15, sector 2, Bucuresti, Tel. 021.319.26.88,    Fax. 021.319.26.87
E-mail: director@casschiller.ro, www.casaschiller.ro

Proces verbal privind selecție dosare

APROBAT

                                                                                                                        Manager

                                                                                                  Mariana DULIU

ANUNȚ CONCURS

Casa De Cultură “Friedrich Schiller”, cu sediul în Str. Batiștei,  nr. 15, sector 2, organizează în data de 16.02.2018, ora 12.00, concurs/examen, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie temporar vacante:

COMPARTIMENT CURSURI, PROGRAME, BIBLIOTECĂ:

 • 1 post Referent (S) – poz.2

Concursul/examenul  se organizează  cu respectarea prevederilor Dispoziţiei Primarului General nr. 1736/03.11.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora, act administrativ emis în aplicarea prevederilor HG nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum şi a prevederilor Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Probele concursului pentru ocuparea posturilor vacante sunt:

 1. a) proba scrisă ce constă în redactarea unei lucrări;
 2. b) interviul.

Calendarul concursului:

1) 08.02.2018, ora 16.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați;

2) 12.02.2018, selecția dosarelor de concurs;

3) 13.02.2018 ora 16.00, afișarea rezultatelor selecției dosarelor;

4) 14.02.2018 ora 16.00, termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor;

5) 15.02.2018, soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor;

6) 16.02.2018, ora 12.00, proba scrisă;

7) 19.02.2018, ora 16.00, afișarea rezultatelor probei scrise;

8) 20.02.2018, ora 16.00, termenul limită pentru depunerea contestațiilor la proba scrisă;

9) 21.02.2018, soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor;

10) 22.02.2018, ora 12.00, susținerea interviului;

11) 23.02.2018, ora 16.00, afișarea rezultatelor interviului;

12) 26.02.2018, ora 16.00, termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind interviul;

13) 27.02.2018, soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor;

14) 28.02.2018, afișarea rezultatelor finale.

 

DOSARUL DE CONCURS/EXAMEN  trebuie să conțină următoarele documente:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar cu şină de încopciat, care va conține următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului Casei de Cultură Friedrich Schiller (model anexat);
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propia răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului juridic, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Condiţiile generale:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CE R E R E

pentru înscrierea la concursul din data de_______________

pentru ocuparea postului de : ____________________________________________

Subsemnatul (a) _________________________________________ cu domiciliul în localitatea ___________________________ str. ______________________ nr. ____ bl.___ sc.___ et. ___ ap. _____ jud./sector ____________, telefon ______________, mobil _____________________ posesor al C.I./B.I. seria _____ nr. ______________ eliberat de __________________________ la data de ____________________, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concurs pentru ocuparea postului de ___________________________________________________________________.                                                  Menţionez că sunt absolvent (ă) _________________________________ specializare în domeniul ________________________     având o vechime în specialitate de __________ ani.

La prezenta anexez documentele necesare pentru înscriere:

 1. Curiculum vitae
 2. Acte de studii (original + copie)
 3. Carte de Identitate/Buletin de Identitate (original + copie)
 4. Carnet de muncă (copie) sau declaraţie că nu a deţinut carnet de muncă
 5. Recomandare de la ultimul loc de muncă (opţional)
 6. Fişa /adeverinţă medicală(original) – apt pt. angajare
 7. Cazier judiciar / Declaraţie pe proprie răspundere (original)

Vă mulţumesc,

Semnătura,

Data: _____________________

 

CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS :

 1. REFERENT (S) – POZ.2 – organizare cursuri – Compartiment Cursuri, Programe, Bibliotecă;
 2. studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, domeniul germanistică;
 3. b) experienţă minimă necesară pentru executarea operaţiilor specifice postului: vechime de minim 1 an;
 4. c) limbi străine (necesitate și grad de cunoaștere) – limba germană nivel C1 – scris și vorbit;
 5. d) tehnoredactare computerizată de texte în limba germană;
 6. e) cunoștințe și experiență în sisteme de operare word, excel, Power Point și cunoștințe aprofundate în baza de date Accses (avantaj deosebit) , pentru introducerea și prelucrarea datelor necesare realizării bazei de date;
 7. f) abilități de comunicare în cadrul desfășurării procesului de organizare al cursurilor de limbi străine;
 8. cunoștințe de limba engleza – nivel mediu.
 9. cunoaşterea profilului specific al instituției.

BIBLIOGRAFIE

 1. Informații despre Casa de Cultură “Friedrich Schiller” – pagina de web a instituției casaschiller.ro;
 2. Informații despre organizarea cursurilor de limbi străine: pliante și website al instituției, Goethe Institut București, British Council, Cadrul European comun de referință pentru limbile străine, etc;
 3. OUG nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea  așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea 477/2004 privind  Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 5. Regulamentul de organizare și funcționare al Casei de Cultură “Friedrich Schiller” aprobat prin H.C.G.M.B. nr.305/2013;
 6. Fișa postului;
 7. Informații despre Forumul Democrat al Germanilor din România (web site și Anuarul –  Jahrbuch, cotidianul german ADZ și emisiunea în limba germană de la TVR și de la Societatea de Radiodifuziune);
 8. Legislație elaborată de Ministerul Culturii și de Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului României  pentru minorități.

TEMATICĂ

 1. Informații generale despre Casa de Cultură “Friedrich Schiller”;
 2. Organizarea cursurilor de limbi străine;
 3. Importanța promovării  cursurilor de limbi străine;
 4. Rolul bazei de date pentru profesori și bazei de date pentru cursanți (adulți și copii)  în organizarea cursurilor de limbi străine ;
 5. Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției;
 6. Atribuții generale – Compartiment Cursuri, Programe, Bibliotecă;
 7. Organizarea examenelor pentru obținerea atestatelor de limba germană GZB (Goethe Zertifikat) B1și B2 pentru copii și adulți.

Dosarele de concurs se depun până la data de 08.02.2018, ora 16.00 la sediul Casei de Cultură Friedrich Schiller, din Str. Batiștei, nr.15, Sector 2, la secretariatul instituției, de luni până vineri  între orele 10.00-18.00.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.casaschiller.ro.

Persoane de contact: Luminita Cristea

Telefon: 021.319.26.88 sau 0722.97.68.78

       

Responsabil Resurse Umane

 

Luminiţa CRISTEAROBAT

                                                                                                                       Manager

                                                                                                  Mariana DULIU

 ANUNȚ CONCURS

Casa De Cultură “Friedrich Schiller”, cu sediul în Str. Batiștei,  nr. 15, sector 2, organizează în data de 16.02.2018, ora 12.00, concurs/examen, pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

COMPARTIMENT CURSURI, PROGRAME, BIBLIOTECĂ:

 • 1 post Referent (S) – poz.3
 • 1 post Referent IA(M) – 4

 

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE, ADMINISTRATIV, ACHIZIȚII PUBLICE

 • 1 post Economist (S) – poz.6
 • 1 post Îngrijitor (S) – poz.7

Concursul/examenul  se organizează  cu respectarea prevederilor Dispoziţiei Primarului General nr. 1736/03.11.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzatoare funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor publice de interes local al municipiului Bucureşti, precum şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori în funcţie a personalului contractual al acestora, act administrativ emis în aplicarea prevederilor HG nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum şi a prevederilor Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Probele concursului pentru ocuparea posturilor vacante sunt:

 1. a) proba scrisă ce constă în redactarea unei lucrări;
 2. b) interviul.

Calendarul concursului:

1) 08.02.2018, ora 16.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați;

2) 12.02.2018, selecția dosarelor de concurs;

3) 13.02.2018 ora 16.00, afișarea rezultatelor selecției dosarelor;

4) 14.02.2018 ora 16.00, termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor;

5) 15.02.2018, soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor;

6) 16.02.2018, ora 12.00, proba scrisă;

7) 19.02.2018, ora 16.00, afișarea rezultatelor probei scrise;

8) 20.02.2018, ora 16.00, termenul limită pentru depunerea contestațiilor la proba scrisă;

9) 21.02.2018, soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor;

10) 22.02.2018, ora 12.00, susținerea interviului;

11) 23.02.2018, ora 16.00, afișarea rezultatelor interviului;

12) 26.02.2018, ora 16.00, termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind interviul;

13) 27.02.2018, soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor;

14) 28.02.2018, afișarea rezultatelor finale.

DOSARUL DE CONCURS/EXAMEN  trebuie să conțină următoarele documente:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar cu şină de încopciat, care va conține următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului Casei de Cultură Friedrich Schiller (model anexat);
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propia răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului juridic, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Condiţiile generale:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CE R E R E

pentru înscrierea la concursul din data de_______________

pentru ocuparea postului de : ____________________________________________

Subsemnatul (a) _________________________________________ cu domiciliul în localitatea ___________________________ str. ______________________ nr. ____ bl.___ sc.___ et. ___ ap. _____ jud./sector ____________, telefon ______________, mobil _____________________ posesor al C.I./B.I. seria _____ nr. ______________ eliberat de __________________________ la data de ____________________, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concurs pentru ocuparea postului de ___________________________________________________________________.                                                  Menţionez că sunt absolvent (ă) _________________________________ specializare în domeniul ________________________     având o vechime în specialitate de __________ ani.

La prezenta anexez documentele necesare pentru înscriere:

 1. Curiculum vitae
 2. Acte de studii (original + copie)
 3. Carte de Identitate/Buletin de Identitate (original + copie)
 4. Carnet de muncă (copie) sau declaraţie că nu a deţinut carnet de muncă
 5. Recomandare de la ultimul loc de muncă (opţional)
 6. Fişa /adeverinţă medicală(original) – apt pt. angajare
 7. Cazier judiciar / Declaraţie pe proprie răspundere (original)

Vă mulţumesc,

Semnătura,

Data: _____________________

 

CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS :

 1. REFERENT (S) – POZ.3 – permanență secretariat și înscrieri cursuri – Compartiment Cursuri, Programe, Bibliotecă
 2. a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, domeniul germanistică;
 3. b) experienţă minimă necesară pentru executarea operaţiilor specifice postului: vechime de minim 1 an;
 4. c) limbi străine (necesitate și grad de cunoaștere) – limba germană nivel C1 – scris și vorbit;
 5. d) tehnoredactare computerizată de texte în limba germană;
 6. e) cunoștințe și experiență în sisteme de operare word, excel, Power Point și cunoștințe aprofundate în baza de date Accses (avantaj deosebit) , pentru introducerea și prelucrarea datelor necesare realizării bazei de date;
 7. f) abilități de comunicare în cadrul desfășurării procesului de organizare al cursurilor de limbi străine;
 8. cunoștințe de limba engleza – nivel mediu.
 9. cunoaşterea profilului specific al instituției.

BIBLIOGRAFIE

 1. Informații despre Casa de Cultură “Friedrich Schiller” – pagina de web a instituției casaschiller.ro;
 2. Informații despre organizarea cursurilor de limbi străine: pliante și website al instituției, Goethe Institut București, British Council, Cadrul European comun de referință pentru limbile străine, etc;
 3. OUG nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea  așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea 477/2004 privind  Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 5. Regulamentul de organizare și funcționare al Casei de Cultură “Friedrich Schiller” aprobat prin H.C.G.M.B. nr.305/2013;
 6. Fișa postului;
 7. Informații despre Forumul Democrat al Germanilor din România (web site și Anuarul –  Jahrbuch, cotidianul german ADZ și emisiunea în limba germană de la TVR și de la Societatea de Radiodifuziune);
 8. Legislație elaborată de Ministerul Culturii și de Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului României  pentru minorități.

TEMATICA

 1. Informații generale despre Casa de Cultură “Friedrich Schiller”;
 2. Organizarea cursurilor de limbi străine;
 3. Importanța promovării  cursurilor de limbi străine;
 4. Rolul bazei de date pentru profesori și bazei de date pentru cursanți (adulți și copii)  în organizarea cursurilor de limbi străine ;
 5. Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției;
 6. Atribuții generale – Compartiment Cursuri, Programe, Bibliotecă.
 • REFERENT (M) – POZ.5 – organizarea și promovarea activităților culturale – Compartiment Cursuri, Programe, Bibliotecă
 1. pregătirea de bază: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 2. b) experienţă minimă necesară pentru executarea operaţiilor specifice postului: vechime de minim 1 an;
 3. c) tehnoredactare computerizată de texte;

d ) cunoștințe și experiență în sisteme de operare word, excel;

 1. cunoaşterea profilului specific al instituției;
 2. activitatea desfășurată în cadrul unei instituții publice constituie un avantaj;
 3. abilități de comunicare;
 4. cunoaşterea profilului specific al institutiei;
 5. limbi străine (necesitate și grad de cunoaștere) – limba germană mediu – scris și vorbit.

BIBLIOGRAFIE

 1. Informații despre  Casa de Cultură “Friedrich Schiller” – pagina de web a instituției casaschiller.ro;
 2. OUG nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea 292/2003  privind organizarea și funcționarea așezămintelor culturale, cu moidifcările și completările ulterioare;
 4. Legea 477/2004 privind  Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 5. Regulamentul de organizare si functionare al Casei de Cultura “Friedrich Schiller”  aprobat prin HCGMB nr.305/2013;
 6. Fisa postului;
 • Informații despre Forumul Democrat al Germanilor din România (web site și Anuarul – Jahrbuch, cotidianul german ADZ și emisiunea în limba germană de la TVR și de la Societatea de Radiodifuziune).

TEMATICĂ

 1. Informații generale despre Casa de Cultură “Friedrich Schiller”;
 2. Informații despre organizarea activităților culturale;
 3. Organizarea și funcționarea așezămintelor culturale – casele de cultură;
 4. Modalități de promovare a evenimetelor culturale;
 5. Modalități de promovare a Moștenirii culturale germane;
 6. Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției;
 7. Atribuții generale – Compartiment Cursuri, Programe, Bibliotecă;
 8. Minoritatea germană din România – informații generale.

 

 1. ECONOMIST (S) – poz.6 – Compartiment  Financiar,  Contabilitate,  Administrativ, Achiziții

 

 1. pregătirea de bază: studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență;
 2. experienţă minimă necesară pentru executarea operaţiilor specifice postului: vechime de minim 3 ani  într-o funcţie similară;
 3. activitatea desfășurată în cadrul unei instituții publice de minim 1 an;
 4. abilități de comunicare;
 5. cunoaşterea profilului specific al institutiei;
 6. cunoştinţe de operare/programe pe calculator: Microsoft Office(Word, Excel,Internet).

BIBLIOGRAFIE

 1. Regulamentul de Organizare şi funcţionare al instituției (se găseşte pe site-ul casaschiller.ro);
 2. Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice aprobat prin Legea nr.477 din 8.11.2004;
 3. Legea nr.82/1991 – Legea contabilității – republicată;
 4. Decretul 209/1976 – privind aprobarea Regulamentului de casă al unității;
 5. Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiuni de aplicare a acestora conform

O.M.F.P. nr.1917/2005 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia actualizat cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Ordin nr. 2021 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 917/2005;
 2. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste;
 4. Legea nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 5. ORDIN nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelorprivind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
 6. ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu – republicat;
 7. ORDONANŢA nr. 119 din 31 august 1999privind controlul intern si controlul financiar preventiv*) – Republicat;
 8. M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizat cu modificările şi completările ulterioare.

TEMATICA

 1. Norme metodologice privind organizarea contabilitatii instituţiilor publice, planul de conturi şi instrucţiunile de aplicare;
 2. Principii şi reguli bugetare;
 3. Atribuţii şi competenţe privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice;
 4. Conţinutul, modul de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor privind activitatea financiară şi contabilă;
 5. Obiectul si continutul controlului financiar preventiv;
 6. Norme generale privind documentele justificative şi financiar contabile;
 7. Formele de înregistrare în contabilitate;
 8. Execuţia bugetară în instituţiile publice;
 9. Principii şi reguli privind inventarierea elementelor de activ şi pasiv;
 10. Cunoştinţe de operare/programe pe calculator: Microsoft Office(Word, Excel).
 1. ÎNGRIJITOR – POZ. 7 – Compartiment Financiar,  Contabilitate,  Administrativ, Achiziții
 2. pregătirea de bază: studii generale;
 3. experienţă minimă necesară pentru executarea operaţiilor specifice postului: vechime de minim 1 an.

BIBLIOGRAFIE

 1. Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Casei Schiller ( se găseşte pe site-ul casaschiller.ro);
 2. Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice aprobat prin Legea nr.477 din 8.11.2004;
 3. Legea 319/2006 privind protecţia şi securitatea muncii atualizată, cap. III, secţiunea I Obligaţiile generale ale angajatorilor şi cap IV Obligaţiile lucrătorilor;
 4. Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice.

 Dosarele de concurs se depun până la data de 08.02.2018, ora 16.00 la sediul Casei de Cultură Friedrich Schiller, din Str. Batiștei, nr.15, Sector 2, la secretariatul instituției, de luni până vineri  între orele 10.00-18.00.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.casaschiller.ro.

Persoane de contact: Luminita Cristea

Telefon: 021.319.26.88 sau 0722.97.68.78

       

Responsabil Resurse Umane

Luminiţa CRISTEA

.