Return to Info public

Declarații de avere

 DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnatul/Subsemnata Duliu Mariana, având   funcţia de manager, la Casa de Cultura Friedrich Schiller din București, CNP 2470305400747, domiciliul în București, Str. Avrig nr. 26, Bl. P18, Ap. 74, sector 2, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia*1)  deţin următoarele :

 1. BUNURI IMOBILE
 2. Terenuri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

ADRESA SAU ZONĂ CATEGORIA*) ANUL DOBÂNDIRII SUPRAFAŢA COTA PARTE MODUL DE DOBÂNDIRE TITULARUL*2)
Comuna Măicănești (1) 2000 31 ha 100% moștenire Duliu Mariana
Comuna Slobozia Bradului vie 2000 0,8 ha 100% moștenire Duliu Mariana
Comuna Slobozia Bradului (1) 2000 2,4 ha 100% moștenire Duliu Mariana
București,

str. Apolodor nr.24

(3) teren 2000 310 mp 33% moștenire Duliu Mariana
Comuna Greabănu (2) pădure 2000 2 ha 40% moștenire Duliu Mariana
Comuna Slobozia Bradului (2) pădure 2000 1 ha 40% moștenire Duliu Mariana
Comuna Petrachioaia, jud. Ilfov intravilan 2004 5000 m2

(in litigiu)

100,00% Retrocedare Octavian G. Duliu

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil

2.Clădiri

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

ADRESA SAU ZONĂ CATEGORIA*) ANUL DOBÂNDIRII SUPRAFAŢA COTA PARTE MODUL DE DOBÂNDIRE TITULARUL*2)
Bucuresti, Str. Avrig, nr.26,ap.74,sector 2 (1) 1977 64 mp 100% Cumparare Duliu (Guta) Mariana
Sos. Iancului 8, Ap. 24, Bucuresti Apartament 1996 42 100,00% Moștenire Octavian G. Duliu
Comuna Petrachioaia, jud. Ilfov Moara dezafec-tata 2004 200 33,33% Retrocedare Octavian G. Duliu

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale / de producţie

*1)  Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora.

 *2) La “titular” se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

 1. BUNURI MOBILE
 2. Autovehicule / autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
NATURA MARCA NR. BUCĂŢI ANUL DE FABRICAŢIE MODUL DE DOBÂNDIRE
Autoturism KIA CEE’D una 2007 CUMPARARE
 1. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 Euro

Nota: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării

 

DESCRIERE SUMARĂ ANUL DOBÂNDIRII VALOARE ESTIMATĂ
Timbre tematice 1964 – prezent Nu au fost estimate niciodată

III. BUNURI MOBILE, A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EURO FIECARE, ŞI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI

 

NATURA BUNULUI ÎNSTRĂINAT DATA ÎNSTRĂINĂRII PERSOANA CĂTRE CARE S-A ÎNSTRĂINAT FORMA ÎNSTRĂINĂRII VALOAREA
Nu este cazul
 1. ACTIVE FINANCIARE
 2. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate

 

INSTITUŢIA CARE ADMINISTREAZĂ ŞI ADRESA ACESTEIA TIPUL*) VALUTA DESCHIS ÎN ANUL SOLD / VALOARE LA ZI
Allianz Tiriac Asigurari Asigurare locuinta euro 2009 54.000
BRD Fond Simfonia lei 2009 38.915
BCR Depozit ron 2011-2014 6.357,97
BRD Cont ron 2008 962,22
BRD depozite ron 2011-2014 20.229,89
Banca Transilvania depozit ron 2012 603.67
ProCredit  Bank, București- Duliu Octavian Depozit Euro 2011 7.300

*) Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior)

 1. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro

Nota: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate

 

EMITENT TITLU / SOCIETATEA ÎN CARE PERSOANA ESTE ACŢIONAR SAU ASOCIAT / BENEFICIAR DE ÎMPRUMUT TIPUL*) NUMĂR DE TITLURI / COTA DE PARTICIPARE VALOARE TOTALĂ LA ZI
Nu este cazul

*) Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) Împrumuturi acordate în nume personal

 1. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 Euro pe an:

Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate

Nu este cazul

 1. DATORII

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro

Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate

 

CREDITOR CONTRACTAT ÎN ANUL SCADENT LA VALOARE

 

 1. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 Euro*

 

CINE A REALIZAT VENITUL SURSA VENITULUI: NUME, ADRESĂ SERVICIUL PRESTAT / OBIECTUL GENERATOR DE VENIT VENIT ANUAL ÎNCASAT
1.1. Titular Nu este cazul
….
1.2. Soţ/soţie Nu este cazul
….
1.3. Copii Nu este cazul
….

* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate

CINE A REALIZAT VENITUL SURSA VENITULUI: NUME,  ADRESĂ SERVICIUL PRESTAT / OBIECTUL GENERATOR DE VENIT VENIT ANUAL ÎNCASAT
1. Venituri din salarii
1.1. Titular
Duliu Mariana Casa de Cultura Friedrich Schiller, str. Batistei, nr.15, Manager 30.245
  Universitatea Populara Ioan I. Dalles, Bdul N Balcescu, nr.18, sector 1 Director Neremunerata
1.2. Soţ/soţie
Duliu Octavian Gheorghe Universitatea din Bucuresti,

Bd.M. Kogalniceanu, nr.34-48

 

Profesor universitar si cercetator CS1

 

48.000 lei

1.3. Copii
Duliu Alexandru Octavian Venituri din salarii Cca 25.800 Euro
2. Venituri din activităţi independente
1.1. Titular
…. Nu este cazul
1.2. Soţ/soţie
…. Nu este cazul
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
1.1. Titular
…. Nu este cazul
1.2. Soţ/soţie, etc.
…. Nu este cazul
4. Venituri din investiţii
1.1. Titular
…. Nu este cazul
1.2. Soţ/soţie
…. Nu este cazul
5. Venituri din pensii
1.1. Titular
Duliu Mariana Pensie Casa Nationala de Pensii 19.848 lei
1.2. Soţ/soţie
…. Nu este cazul
6. Venituri din activităţi agricole
1.1. Titular
Duliu Mariana Teren agricol Maicanesti , jud. Vrancea – COMCEREAL SA arenda 12.609 lei
Duliu Mariana Agentia de plati si interventii in agricultura FEGA-defrisare plantatii viticole RFB – 619713 1.910 lei
1.2. Soţ/soţie
….
7. Venituri din premii şi jocuri de noroc
1.1. Titular
…. Nu este cazul
1.2. Soţ/soţie
…. Nu este cazul
1.3. Copii
…. Nu este cazul
 
8. Venituri din alte surse
1.1. Titular
…. Nu este cazul
1.2. Soţ/soţie
…. Nu este cazul
1.3. Copii
…. Nu este cazul

      Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

 

        Data completării:                                                                         Semnătura:

 

09.06.2016

Permanent link to this article: http://www.casaschiller.ro/anunturi/declaratii-de-avere/