Conferinţe

Joi, 27.02.2014, ora 18.00, Sala 1

„Pe urmele naturalistului Carl Friedrich Jickeli – personalitate ştiinţifică complexă.” (26.07.1850 – 27.02.1925)

27_02_Jickeli _Afis

„Evoluţia se săvârșește astfel prin treceri de la stabilitate la instabilitate, şi apoi iar la stabilitate…. Distrugerea, provocată de imperfecţiunea metabolismului explică înlocuirea unui organ printr-o structură morfologică, păstrând vechea funcţie în filogeneză. Supravieţuirea celui mai apt este condiţonată de prevalenta stabilităţii în metabolism, este supravieţuirea celui mai stabil în metabolism.”(Carl F. Jickeli, 1902)

„La baza concepţiei sale evoluţioniste stau două principii, care sunt în acelaşi timp proprietăţi ale materiei în mişcare: trecerea de la stabil la instabil, tendinţa spre instabilitate şi de la instabil la stabil, tendinţa spre stabilitate. Acestea sunt proprietăţi universale ale materiei, atât ale materiei vii cât şi ale celei lipsite de viaţă.” (Acad. Nicolae Botnariuc, „Din istoria biologiei generale „, 1961).”Muzeul de istorie naturala Sibiu

„Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu, departament al Muzeului Naţional Brukenthal a fost înfiinţat de către Societatea Ardeleană de Ştiinţele Naturii din Sibiu în anul 1895. Bazele acestei au fost puse în 1849, anul înfiinţării Societăţii Ardelene, din iniţiativa unor intelectuali saşi transilvăneni.”

CARL FRIEDRICH JICKELI

JickeliCarl F. Jickeli este un remarcabil biolog evoluţionist ardelean de la sfârșitul secolului XIX şi începutul secolului XX. Naturalist de talie Internaţională născut la Sibiu în anul 1850 Jickeli urmează cursurile gimnaziale în oraşul natal. La 19 ani are şansa de a pleca într-o expediţie ştiinţifică în Africa de Est, din Trieste spre Alexandria, mal exact spre coasta africană a Mării Roşii. Hotărât să se dedice activităţii ştiinţifice, Carl Fr. Jickeli studiază 5 semestre la Universităţile din Wtirzburg, Graz şi Heidelberg în domeniul ştiinţelor naturale şi filozofiei. Obţine titlul de doctor în 1882 La Heidelberg, Iar în 1902 Carl Jickeli îşi prezintă concepţia sa originală despre teoria evoluţionistă.

în 1924 publică la Berlin lucrarea sa fundamentală „Pathogenesis. Imperfecţiunea metabolismului şi tendinţa spre stabilitate ca principiu de bază pentru distrugere şi formare în lupta pentru existenţă„.

Activează în cadrul Societăţii Ardelene pentru Ştiinţele Naturii pe care o conduce între anii 1898 şl 1925. În 1924 a donat Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu 20.000 de cochilii aparținând la 1.800 de specii de moluşte colectate în Transilvania, Marea Roşie şl Abisinia.

Participă:

  • dr. Octavian Buda: „Carl Friedrich Jickeli şi evoluţionismul din spaţiul german”
  • dr. Klaus Fabritius: „Naturalistul Carl Friedrich Jickeli, personalitate ştiinţifică complexă”
  • muzeograful Anamaria Păpureanu: „Carl Friedrich Jickeli, preşedintele Societăţii Ardelene de Ştiinţele Naturii din Sibiu, 1898 – 1925″

Coordonator proiect: Aurora FABRITIUS

„Auf den Spuren des Naturforschers Carl Friedrich Jickeli – eine komplexe wissenschaftliche Persönlichkeit (26.07. 1850 – 27.02. 1925).“

„Die Evolution erfolgt dank einiger Übergänge von Stabilität zur Instabilität und dann wieder zur Stabilität….. Die von der Unvollkommenheit des Stoffwechsels verursachte Zerstörung erklärt das Ersetzen eines Organs durch eine morphologische Struktur indem es die alte Funktion in der Philogenese bewahrt. Das Überleben des am fähigsten dafür geeignet ist von der Prävalenz der Stabilität im Stoffwechsel bedingt, es ist das Überleben des stabilsten Elements im Stoffwechsel.“ (Carl, F.Jickeli, 1902)

Das Museum für die Geschichte der Naturwissenschaften aus Hermannstadt, Departement des Nationalen Brukenthal Museums wurde von der Siebenbürgischen Gesellschaft der Naturwissenschaften aus Hermannstadt im Jahre 1895 gegründet. Ihre Grundlagen wurden wurden 1849, das Jahr der Gründung der Siebenbürgischen Verein Gesellschaft auf Initiative einiger sächsischen Intellektuellen aus Siebenbürgen, gesetzt.

“Die Grundlage seiner Evolutionsauffasung fusst auf zwei Prinzipien, die zu gleicher Zeit Eigenschaften der Materie in Bewegung sind: der Übergang von Stabilität zur Unstabilität, die Tendenz zur Instabilität und von Instabilität zur Stabilität, die Tendenz zur Stabilität. Diese sind universelle Eigenschaften der Materie, sowohl der belebten als auch der unbelebten Materie.“ (Akademiemitglied Nicolae Botnariuc, Aus der Geschichte der allgemeinen Biologie)

Carl F. Jickeli ist ein bemerkenswerer siebenbürgischer Biologe, Anhänger der Evolutionstheorie, der am Ende des 19.-ten und am Anfang des 20.-ten Jahrhunderts gelebt hat. Naturwissenschaftler von Weltruf, 1850 in Hermannstadt geboren, hat Jickeli das Gymnasium in seiner Heimatstadt besucht. Im Alter von 19 Jahren hatte er die Chance an einer wissenschaftlichen Expedition in Ostafrika, von Trieste nach Alexandrien, genauer gesagt an die Küste des Roten Meeres, teilzunehmen.

Entschlossen sich der wissenschaftlichen Tätigkeit zu widmen, studiert Carl F. Jickeli 5 Semester Naturwissenschaften und Philosophie an den Universitäten aus Würzburg, Graz und Heidelberg. 1882 promoviert er in Heidelberg und 1902 stellt er seine originelle Auffassung über die Evolutionstheorie vor.

1924 veröffentlicht er in Berlin sein grundlegendes Werk „Pathogenesis. Die Unvollkommenheit des Stoffwechsels und die Stabilitätstendenz als Grundprinzip der Zerstörung und Bildung im Existenzkampf.“

Er wirkt im Rahmen der Siebenbürgischen Gesellschaft der Naturwissenschaften, die er zwischen 1898 – 1925 geleitet hat.

1924 hat er dem Museum für Naturgeschichte aus Hermannstadt über 20.000 Muscheln, die 1800 Arten von Mollusken angehören, welche er in Siebenbürgen, am Roten Meer und in Abessinien gesammelt hat, gestiftet.

Es werden auch Fotos aus der Muschelsammlung des Museums für Naturgeschichte Hermannstadt, ebenfalls eine Spende des Naturwissenschaftlers Carl F. Jickeli, vorgestellt.

Unter der Teilnahme von:

  • Dr. Octavian BUDA Dozent an der Universität für Medizin und Pharmazie „Carol Davila“: „Carl Friedrich Jickeli und der Evolutionismus im deutschen Raum.“
  • Dr. Klaus FABRITIUS, Vorsitzender der Rumänischen Gesellschaft für die Bekämpfung der Vektoren in der Öffentlichen Hygiene: „Der Naturforscher Carl Friedrich Jickeli, eine komplexe wissenschaftliche Persönlichkeit.“
  • Anamaria PĂPUREANU, Museumskundlerin am Nationalen Museum Brukenthal, Abteilung für Naturgeschichte: „Carl Friedrich Jickeli, Vorsitzender der Siebenbürgischen Verein Gesellschaft der Naturwissenschaften aus Hermannstadt, 1898 -1925.“

Joi, 20.02.2014, ora 18.00, Sala 1

20_02_14_afis_A3_color_FILM

Conferinţă : „Reprezentarea homosexualitătii in filmul expresionist german” în colaborare cu Clubul Humboldt România, prezintă Prof. Dr. Ioana Crăciun – Fischer

“În legislaţia germană a existat pentru mult timp paragraful mult dezbătut nr. 175, care condamna relaţiile de natură intimă între persoane de sex masculin, condamnându-i pe cei implicaţi la închisoare. Mii şi zeci de mii de bărbaţi au fost victimele paragrafului nr.175, printre aceştia numărându-se artişti, scriitori şi intelectuali. Realizatorii de film germani s-au confruntat cu multe obstacole şi prejudecăţi când şi-au propus să reprezinte tema homosexualităţii prin intermediul filmului. Multe filme artistice din timpul perioadei numite Weimarer Republik au fost cenzurate, scurtate sau chiar interzise. În schimb, aşa zisele filme social-igienice, care îşi propuneau să analizeze emanciparea sexuală din punct de vedere ştiinţific au avut mare succes. În această prezentare vor fi abordate atât filmele mute artistice, cât şi cele ştiinţifice în care este reprezentată tema homosexualităţii masculine. Scene scurte din aceste filme vor completa prezentarea.” (Ioana Crăciun-Fischer)

Ioana Crăciun-Fischer este profesor de literatură şi civilizaţie germană la Universitatea din Bucureşti. Printre cele mai importante publicaţii ale ei se numără „Mystik und Erotik in Christian Morgensterns Galgenliedern“, „Die Politisierung des antiken Mythos in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur“ şi “Künstlergestalten im deutschen Gegenwartsdrama“. Pe lângă aceasta, ea a publicat studii ştiinţifice despre filmele mute regizate de Fritz Lang, G. W. Pabst şi Sergej.

Vortrag: „Die Darstellung der Homosexualität im Stummfilm der Weimarer Republik” in Zusammenarbeit mit: dem Humboldt Club Rumänien“ es spricht: Prof. Dr. Ioana Crăciun – Fischer

Im deutschen Sexualstrafrecht gab es lange Zeit den berüchtigten Paragraphen 175, der den Beischlaf zwischen Personen männlichen Geschlechts als „widernatürliche Unzucht“ mit Gefängnis bestrafte. Tausende und Abertausende Männer sind Opfer des Paragraphen 175 geworden, unter ihnen Künstler, Schriftsteller, Gelehrte. Deutsche Filmemacher der Pionierzeit hatten mit großen Hindernissen und Vorurteilen zu kämpfen, wenn sie sich vornahmen, das Thema der (männlichen) Homosexualität im Medium des Films zu reflektieren. Viele künstlerische Filme aus der Zeit der Weimarer Republik, die das Thema der männlichen Homosexualität behandelten, wurden zensiert, verstümmelt und verboten. Manche gelten heute als verschollen. So genannte „sozialhygienische“ Filme hingegen, die den Anspruch erhoben, Sexualaufklärung wissenschaftlich zu betreiben, wurden zu offiziell geförderten Kassenschlagern. Der Vortrag wird sowohl auf die künstlerischen als auch auf die wissenschaftlichen Stummfilme eingehen, die das Thema der männlichen Homosexualität behandeln. Kurze Filmszenen ergänzen die Präsentation.“ (Ioana Crăciun-Fischer)

Ioana Crăciun-Fischer ist Professorin für deutsche Literatur- und Kulturgeschichte an der Universität Bukarest. Zu ihren wichtigsten Buchveröffentlichungen in deutscher Sprache zählen „Mystik und Erotik in Christian Morgensterns Galgenliedern“, „Die Politisierung des antiken Mythos in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur“ und “Künstlergestalten im deutschen Gegenwartsdrama“. Außerdem hat Ioana Crăciun-Fischer wissenschaftliche Studien über die Stummfilme von Fritz Lang, G. W. Pabst und Sergej Eisenstein veröffentlicht.